บุคลากร

Warawut Ruangbut

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.วราวุฒิ เรืองบุตร

วุฒิการศึกษา:

ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์

ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย

ศป.บ. ดนตรีไทย

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:warawut.rua@lru.ac.th

Website: http://www.music.edu.lru.ac.th/warawut_rua

Thitikrit Maphet

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี ธิติกฤศ มาเพ็ชร

วุฒิการศึกษา:

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา

ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Java programming

Mathematical theory

Artificial neural network

Data structure and Al

E-mail: thitikrit.map@lru.ac.th

Website: http://www.music.edu.lru.ac.th/ thitikrit_map

Sangkeat Kumjudpanpai

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ สังคีต กำจัดพาลภัย

วุฒิการศึกษา:

ดศ.ม. สังคีตวิจัยและพัฒนา

วท.บ. คอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail: sangkeat.kum@hotmail.com

Website:http://www.music.edu.lru.ac.th/sangkeat_kum

Chakrit Pong-inwong

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ บุลากร สมไสย

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:chakrit_po@hotmail.com

Website:cs.sci.lru.ac.th/th/staff/chakrit_pon

This is the heading

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

xxxxxxxxxxxxx

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:chakrit_po@hotmail.com

Website: http://eda.edu.lru.ac.th/th/wichai_pua/