บุคลากร

Sangkeet eliminates the bully

ประธานสาขาวิชาวิชาดนตรีศึกษา

อาจารย์ สังคีต กำจัดพาลภัย

วุฒิการศึกษา:

ดศ.ม. สังคีตวิจัยและพัฒนา

วท.บ. คอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย

สาขาที่ถนัด:

วท.บ. คอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย

E-mail: sangkeet.eli@lru.ac.th
Website: https://music.edu.lru.ac.th/th/sangkeet_eli

Thitikrit Mapet

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาดนตรีศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร

วุฒิการศึกษา:

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา

ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

E-mail: thitikrit.map@lru.ac.th
Website: https://music.edu.lru.ac.th/th/thitikrit_map

Warawut Ruangbut

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ เรืองบุตร

วุฒิการศึกษา:

ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์

ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย

ศป.บ. ดนตรีไทย

สาขาที่ถนัด:

ศป.บ. ดนตรีไทย

E-mail: warawut.rua@lru.ac.th
Website: https://music.edu.lru.ac.th/th/warawut_rua

Amornmas Mukdamuang

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

อาจารย์อมรมาศ มุกดาม่วง

วุฒิการศึกษา:

ดศ.บ. ประพันธ์เพลง

ศศ.ม. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

สาขาที่ถนัด:

ศศ.ม. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

E-mail:amornmas.muk@lru.ac.th

Website: https://music.edu.lru.ac.th/th/amornmas_muk

Narathorn Sustain

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

อาจารย์นราธร ยืนยั่ง

วุฒิการศึกษา:

ดม.บ. ดุริยางคศิลป์

ศป.ม. สาขาวิชาดลตรีไทย

สาขาที่ถนัด:

ศป.ม. สาขาวิชาดลตรีไทย

E-mail: narathorn.sus@lru.ac.th
Website: https://music.edu.lru.ac.th/th/narathorn_sus

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH